Aquatic Control อควาติก คอนโทรล ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สัตว์น้ำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัทอควาติก คอนโทรล เราเป็นผู้นำด้าน อิเลคโทรนิคสัตว์น้ำ เป็นสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาเครื่องมือ ใช้ AquaTech
สร้าง Business Model ใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

Aquatic Control อควาติก คอนโทรล ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สัตว์น้ำ

บทนำ

การเลี้ยงกุ้งขาว เป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทยพื้นที่การเลี้ยง มากกว่า 3แสนไร่ และผลผลิตรวม ประมาณ 2.5  – 3แสนตันต่อปี มีจำนวนผู้ที่ประกอบอาชีบนี้มากกว่า 1แสนครัวเรือน มูลค่าเศรษฐกิจ มูลค่าการส่งออกที่มาจากการเลี้ยงกุ้ง ได้ลดลงอย้่างมาก ซึ่งปัญหาก็คือเกษตรกรสร้างผลผลิตได้น้อยลง  มีมูลค่าในตลาดต่ำลง สาเหตุเกิดจากปัจจัยในเรื่องลูกพันธุ์ สภาวะความเสื่อมของดิน และแหล่งน้ำ รวมถึงภูมิอากาศที่แปรปรวน ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรไทยมีอายุมากขึ้น แรงงานวัยหนุ่มสาวไม่มีแรงจูงใจในการทำงานด้านเกษตรเหมือนดังแต่ก่อน แรงงานด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำหายากขึ้น  ดังนั้นเกษตรกรในเมืองไทยจึงต้องมีการหยิบยกเรื่อง Smart Farming ขึ้นมา ซึ่งก็คือการเกษตรที่นำองค์ความรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแม่นยำในการทำงาน เช่นการวัดค่าการละลายของ ออกซิเจนในน้ำ แล้วกำหนดปริมาณที่พอเหมาะให้ระบบอัตโนมัติทำงาน เพื่อเปิด/ปิดเครื่องเติมอากาศ ในเวลาที่ถูกต้อง ทำให้ใช้ต้นทุนค่าพลังงานต่ำลง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้เวลา และแรงงานเป็นต้น วิธีการเหล่านี้จำเป็นต้องนำองค์ความรู้เข้ามาปรับใช้ คือเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

          ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกุ้งขาวที่มีปริมาณการผลิตไม่สูงมากนักทำให้ราคากุ้งต่ำลงและสร้างผลกำไรไม่มากเหมือนเดิมอีกต่อไป ในขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น จากค่าอาหาร เวชภัณฑ์ ค่าลูกพันธุ์และค่าพลังงาน เกษตรกรรุ่นใหม่จึงต้องมีการปรับตัวให้เป็นเหมือนธุรกิจทั่วไป มีการวางแผนในการทำงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนในระยาวลดต่ำลง  ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่อง Agricultural Technology อาหารที่ปลอดภัย และมาจากวิธีการเลี้ยงการจัดการที่มีมารตฐาน อย่างไรก็ตามผลผลิตกุ้งไทยยังถูกจัดว่าเป็นกุ้งที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก เพราะมีความปลอดภัย ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของผู้ประกอบการด้านเลี้ยงกุ้ง แต่ต้องสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการที่ถูกต้องในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตที่สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และต้นทุนต่ำ

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Aquatic Thai
Aquatic Control อควาติก คอนโทรล
ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สัตว์น้ำ
เทคโนโลยีเกษตร ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ

Aquatic Control
Smart DO Series 1
DO24
"เตือนทุกที่ รู้ทุกเวลา"

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aerator Control System for Aquaculture) เป็นระบบเฝ้าระวังออกซิเจนละลายและควบคุมเครื่องเติมอากาศ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง ทำงานโดยการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย และเปิด ปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บบราว์เซอร์ และ แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

จุดเด่นของเทคโนโลยี
 • ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชั่วโมง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการที่ระดับที่ออกซิเจนต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม
 • ควบคุมเครื่องตีน้ำตามค่าออกซิเจนละลาย เพิ่มจำนวนเครื่องตีน้ำเมื่อออกซิเจนลดต่ำ และลดจำนวนเครื่องตีน้ำเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ
  ช่วยให้ประหยัดพลังงานที่ใช้กับเครื่องตีน้ำ
 • ตรวจวัดออกซิเจนตลอดวันทำให้สลับการทำงานของมอเตอร์อัตโนมัติเมื่อมอเตอร์หยุดทำงานจากกระแสไฟเกิน
 • สามารถกำหนดรูปแบบและเวลาแบบการเปิดเครื่องตีน้ำในรูปแบบพิเศษ เช่น เพื่อช่วยรวมตะกอนของเสียในบ่อโดยอัตโนมัติ
  หรือการควบคุมการหมุนเวียนของน้ำในบ่อ
 • คำนึงถึงชั่วโมงการทำงานของเครื่องตีน้ำในการเลือกเปิดเครื่องตีน้ำให้มีชั่วโมงการทำงานที่สมดุลย์กัน ยืดอายุเครื่องตีน้ำ
  และภาระการซ่อมบำรุงระหว่างรอบการเลี้ยง
 • มีการบันทึกข้อมูลการทำงานและค่าการตรวจวัดทำให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัดๆไป ได้สะดวก
 • แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติ ผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น ค่าออกซิเจนละลายต่ำ
  เครื่องตีน้ำตัดการทำงานจากกระแสเกิน
Aquatic Control อควาติก คอนโทรล ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สัตว์น้ำ
Aquatic Control อควาติก คอนโทรล ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สัตว์น้ำ
คุณสมบัติ
 • เป็นระบบแบบแยกส่วนซึ่งประกอบด้วย กล่องควบคุมหลักประจำบ่อ และ กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ ทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย
 • กล่องควบคุมหลัก ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดค่าในบ่อ และกำหนดการทำงานให้กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ พร้อมทั้งบันทึก ส่งค่าการทำงานเข้าสู่อินเตอร์เน็ต และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปรกติ
 • กล่องควบคุมเครื่องตีน้ำ ทำหน้าที่เปิดปิดเครื่องตีน้ำ และตรวจสอบการทำงานของเครื่องตีน้ำ
 • ในแต่ละบ่อจะมีกล่องควบคุมหลัก 1 กล่อง ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องตีน้ำได้สูงสุด 32 เครื่อง และมีกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำตามจำนวนที่ต้องใช้ในการควบคุมเครื่องตีน้ำ โดยแต่ละกล่องควบคุมเครื่องตีน้ำได้สูงสุด 4 ตัว
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 • กล่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปลากระพง
 • สถาบันวิจัย นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • กลุ่มผู้จำหน่ายอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ผู้จำหน่ายเครื่องตีน้ำ
 • กลุ่มผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม เครื่องมือวัดต่างๆ